Cookie beleid Lekvogels

De website van Lekvogels is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Missie & visie


Missie en Visie Lekvogels

Binnen het bestuur leefde de wens om de activiteiten, kaders en doelstellingen van de vereniging vast teleggen en tevens handvatten te verstrekken over het te voeren beleid.

Op basis van praktijkervaringen van het bestuur en diverse commissies zal deze “rode draad” voor de vereniging jaarlijks worden geëvalueerd en eventueel worden bijgesteld.

Historie v.v. Lekvogels
Lekvogels, opgericht in 1945, is een club die voor recreatief en prestatief staat. Met zijn alle willen wij kunnen voetballen en door een juiste sfeer te creëren in de club is het mogelijk om prestatief resultaat neer te kunnen zetten. Recreatief staat voorop, dit zal zo moeten blijven maar er kan meer gestuurd worden om prestatief te gaan voetballen. Bij betere resultaten van de gehele club zal de sfeer (dus ook weer recreatief) groeien.

Wij streven naar sportief gedrag, zodat iedereen binnen onze vereniging op een prettige en fijne manier kan voetballen. Iedereen in de vereniging moet zich thuis kunnen voelen.

Lekvogels heeft in Lexmond een maatschappelijke functie: voetbal als middel bij de opvoeding en ontwikkeling, zowel sportief als ook persoonlijk. De vereniging wil voor het dorp een onderscheidende vereniging blijven.

Waar staan we voor?
Lekvogels staat voor “respect voor elkaar binnen de vereniging, voor de scheidsrechter en voor de tegenstander. Waardigheid behouden en de goede naam van Lekvogels in ere houden en uitdragen. Uiteraard zijn wij een voetbalvereniging die ook op sportief gebied zijn doelstellingen kent, we streven ook op dat gebied het hoogst bereikbare na.

Huidige situatie:
De vereniging telt ruim 350 spelende en niet-spelende leven. De accommodatie, het Bosch, bestaat uit twee wedstrijdvelden en een trainingsveld. De 10 kleedkamers, bestuurskamer, kantine etc. etc. zijn eigendom van de sportstichting.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 9 bestuursleden, waaronder voorzitter, secretaris, penningmeester, daarnaast bestuursleden, welke de senioren, de jeugd, de sponsorcommissie, de activiteitencommissie en accommodatie aansturen.

V.V. Lekvogels heeft op dit moment 15 teams waarmee gevoetbald wordt. 5 van deze 15 teams zijn senioren en de overige teams zijn junioren, pupillen en kabouters oftewel de jeugd.

Omdat de spelers normaliter de senioren als einddoel hebben wordt er hier over het eindresultaat van de senioren gepraat. Op het moment zijn de senioren in de volgende klasse ingedeeld:

-          Lekvogels 1      4de klasse
-          Lekvogels 2      3de klasse
-          Lekvogels 3      4de klasse
-          Lekvogels 4      5de klasse
-          Lekvogels VR 1 5de klasse

Missie:
Het spelen en bevorderen van voetbal voor iedereen welke zowel op prestatieve als recreatieve wijze kan worden beoefend, rekening houdend met de normen en waarden die gelden binnen en buiten de lijnen. Als Lekvogels vinden wij het erg belangrijk dat ieder lid zich op zijn gemak voelt. Een vereniging die warmte, gezelligheid, respect en geborgenheid uitstraalt.

Visie:
Naast de missie van de vereniging, is het ook van belang om onze visie te bepalen. Waar willen we heen als vereniging? Waar gaan we voor en hoe willen we dit invulling geven in het te voeren beleid aan de huidige situatie van de vereniging?

Allereerste uitgangspunt is dat onze spelers/leden centraal staan. Prestatie en plezier liggen veelal in elkaars verlengde. Ambities voor de prestatiegerichtheid koesteren wij en worden waar mogelijk gestimuleerd. Binnen onze club, en ook rondom ons heen, zien wij dat de voetbal kwaliteiten toenemen. Dit houdt in dat Lekvogels kan groeien op prestatief gebied. Deze groei wordt ondersteund en opgezet in de jeugdopleiding, het einddoel is een zo hoog mogelijke stand in de senioren elftallen. Tevens dient de vereniging zich in te zetten voor het behoud van 4 seniorenelftallen.

Verdere groeimogelijkheden lijken vooralsnog beperkt gelet op bevolkingsopbouw Lexmond. Doelstelling is momenteel het huidige aantal leden minimaal te behouden door actieve werving van de jongste jeugd.

Een schets wat er mogelijk kan zijn binnen Lekvogels na 3 tot 5 seizoenen

-          Lekvogels 1      3de klasse                             na 3 jaar
-          Lekvogels 2      3de klasse (kampioen)          na 5 jaar
-          Lekvogels 3      4de klasse (top 5)                 na 5 jaar
-          Lekvogels 4      5de klasse (middenmoot)     na 5 jaar
-          Lekvogels VR1  5de klasse (top 5)                 na 5 jaar

Realiseren
Om deze visie te kunnen bereiken zijn er diverse punten nodig om dit te behalen. Wat een hoofdrol hierin speelt is de begeleiding naar alle trainers en leiders binnen lekvogels met als extra aandacht de junioren. In deze categorie wordt het gemakkelijkst de basis gelegd om te kunnen ontwikkelen tot een betere voetballer of keeper.

Scholing
De begeleiding die door de club aangevoerd kan worden kan extern worden ingeschakeld door bijvoorbeeld projecten te starten zoals train de trainer. Doordat trainers wat geleerd wordt hebben de spelers hier profijt van. Er zijn op dit punt dus twee voordelen, de trainer investeert in zijn eigen ontwikkeling en de spelers worden beter en raken meer gemotiveerd.

Keeper
Wat bij Lekvogels helaas wel eens vergeten wordt zijn de keepers, terwijl deze juist een belangrijke schakel zijn in een team. Keepers komen over op een groot doel en moeten geleerd worden hoe deze het beste verdedigd kan worden. Zodra dit grote doel verdedigd moet gaan worden is het belangrijk dat er hiervoor begeleiding is. Er kan veel geleerd worden aan het innemen van posities op de doellijn en hoe te anticiperen in situaties.

Betrokkenheid/ vrijwilligers
Het bestaan van de vereniging Lekvogels is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. De leden en ouders van jeugdleden zullen zich ervan bewust moet zijn dat de inzet van vrijwilligers de contributie laag houdt.

Betrokken betekent dat je lid bent bij de club, maar dat je meer doet als het even kan, Oudere jeugd helpt jonge jeugd, senioren assisteren junioren, ouder leiden, fluiten een wedstrijd, staan in de kantine of hebben een andere functie. (nieuwe) leden vragen om een vrijwilligersfunctie te bekleden, huidige vrijwilligers scouten actief naar nieuwe vrijwilligers.

Voetbal vormt de ruggengraat van Lekvogels, echter er is meer dan trainen en wedstrijden spelen. Hiernaast zijn veel leden betrokken als vrijwilliger, zoals de onderhoudsploeg, kantinediensten, bestuurskamerdiensten, commissieleden en de begeleiding van teams. Bovendien dient door het organiseren van activiteiten de saamhorigheid die binnen de vereniging heest en die voor Lekvogels kenmerkend is, gewaarborgd te blijven.

Sponsoring
Sponsoring vormt naast contributie de belangrijkste bron van inkomsten voor Lekvogels. Deze dient in gezonde verhouding te zijn tot de totale inkomsten. Sponsors hebben geen invloed op het beleid dan wel de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Om deze activiteit goed te kunnen beheersen is de sponsorcommissie die de sponsoractiviteiten coördineert en organiseert.

Communicatie
Lekvogels is een voetbalvereniging met 370 leden. Tel hierbij op de ouders, de partners en bezoekers en dan heeft men een grote groep mensen, die allemaal verbonden zijn met de club en allemaal behoefte hebben aan informatie. Om dit in goede banen te leiden, heeft Lekvogels een aantal middelen te beschikking. Door middel van de website wordt veel gecommuniceerd. Ook heeft social media heeft een plek gekregen, zo wordt er thans via twitter informatie gedeeld en zijn er whatts app –groepen waar veel leden elkaar informeren over allerlei aangelegenheden

Teams
Om de visie te behalen is het zeer belangrijk dat de volgende elftallen altijd bestaan en gevuld zijn:

JO-19
JO-17
2de elftal
1ste elftal

Trainers
Elk team, jeugd en senioren, heeft een trainer nodig om kennis en voetbal know how over te brengen. Sommige trainers zijn extra belangrijk en hebben scholing nodig om voetbal te kunnen verbeteren. De volgende trainers zijn nodig (sommige) met licentie.

-          Trainer selectie (1ste en 2de elftal) TC 3, voorkeur TC 2 30-50 jaar
-          Trainer 2de elftal buiten de hoofdtrainer om, belangrijk CV met voorkeur TC 3 30-50 jaar
-          Trainer JO-19, veel en uitgebreide kennis TC 3 25-45 jaar
-          Keeperstrainer vanaf elftallen tot en met selectie.

Jeugd
De jeugdcommissie is een zeer belangrijke commissie  bij VV Lekvogels.  Deze commissie geeft leiding aan de jeugdafdeling en draagt er zorg voor dat de sport kan worden beoefend.  De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het realiseren van alle randvoorwaarden voor het beoefenen van de voetbalsport bij VV Lekvogels. Hierbij wordt sportiviteit in teamverband uitgedragen en bevordert. Primaire taak van de commissie is het goed laten functioneren van de jeugdteams. De Jeugdcommissie adviseert het bestuur in het jeugdbeleid en is in het bestuur vertegenwoordigd.  De jeugdcommissie maakt het mogelijk dat jeugdleden van v.v. Lekvogels de voetbalsport kunnen beoefenen. Dit geldt voor alle jeugdleden, op prestatief en recreatief niveau. Concreet betekent dit dat elk team voldoende begeleiding (leiders) heeft en kwantitatief en kwalitatief voldoende training en wedstrijdmateriaal heeft. Het jeugdbeleid is vastgelegd in een apart document: het jeugdbeleidsplan. Dit is een “levend” document en kan regelmatig worden aangepast.

Senioren
De seniorencommissie geeft leiding aan de seniorenafdeling en draagt er daarmee zorg voor dat de voetbalsport door alle volwassen leden kan worden beoefend. De taken en verantwoordelijken van de seniorencommissie zijn grotendeels vergelijkbaar met de jeugdcommissie. Alleen gelden deze in het geval van de seniorencommissie natuurlijk voor de seniorenteams. De seniorencommissie is verantwoordelijk voor alle elftallen en de dames. Primaire taak van de commissie is het goed laten functioneren van de seniorenteams. De Seniorencommissie heeft als doel de recreatieve leden van VV Lekvogels, welke actief zijn in de seniorenelftallen, zo goed mogelijk de gelegenheid te bieden de voetbalsport te beoefenen. Centraal staat hierbij het zorgen voor continuïteit in de teams en de daarbij behorend begeleiding.

Bij de senioren wordt er onderscheid gemaakt dat 1 en 2 voetbalt met een prestatief karakter en bij 3 en 4 een recreatief karakter. Lekvogels 1 en 2 worden aangemerkt als selectieteams, bestaande uit een A-selectie voor het eerste elftal. Dit kunnen meerdere spelers zijn dan nodig om een, naar de hoofdtrainer in te vullen, kwalitatief elftal te vormen. Indien gewenst kunnen spelers uit 3 en 4 worden toegevoegd voor de gehele selectie om continuïteit te waarborgen.

Doorstroming jeugdspelers naar selectie.
Het is van belang om een jeugdspeler tijdig te laten “proeven” aan het voetballen in de selectie door mee te laten trainen bij de selectie of mee te laten spelen in wedstrijden.

Aan de trainingen deelnemen is voor het 1e elftal verplicht. Voor het 2e elftal geldt dat het actief deelnemen van de trainingen ook is verplicht om zo twee keer per week te kunnen trainen. In overleg met de trainer kan hiervan worden afgeweken. Bij verhindering melden spelers met opgaaf van reden telefonisch af bij de trainer van het betreffende elftal. Vanzelfsprekend geldt dit zeker voor wedstrijden.

De hoofdtrainer heeft de mogelijkheid om naar zijn mening zo sterk mogelijk elftal op te stellen. Dit houdt in dat hij de mogelijkheid heeft om spelers van het 2de elftal op te nemen bij het 1ste en in samenspraak met de trainer van JO19 jeugdspelers.

Alle selectiespelers dienen de intentie en bereidheid te hebben om in aanmerking te komen voor het 1e elftal.

Indien het  2de elftal te weinig spelers tot haar beschikking heeft, heeft de trainer het recht zijn elftal op te vullen met spelers uit het 3 of 4 de elftal. Dit uiteraard in goed overleg met de staf van deze elftallen. Hoewel spelers van 3 en 4 niet verplicht zijn om door te schuiven wordt verwacht dat als er een beroep op deze spelers wordt gedaan, mee zullen werken in het verenigingsbelang.

Omdat we bij Lekvogels bij de selectie willen presteren zal het 1ste elftal voorrang krijgen om te voetballen met een, door de hoofdtrainer in te vullen, sterk elftal. In samenspraak worden de spelers hierna niet opgesteld worden opgesteld in het 2de elftal. Het 2de elftal moet er dus klaar voor zijn om het 1ste elftal aan te kunnen vullen zodra dit nodig is door blessure, schorsing of externe redenen. Vervolgens wordt er bij het 3de en 4de elftal, wie recreatief voetballen, gekeken naar de mogelijkheden om deze teams te laten voetballen. Dit zal in onderling overleg gaan met het bestuur en de staf. Bij onvoorziene gevallen waardoor te weinig spelers beschikbaar zijn zal een wedstrijd van 3 of 4 worden afgelast.

Activiteitencommissie
Activiteiten dragen bij aan een betere verbinding van de leden onderling en met de vereniging. Naast de ontmoetingen in de kantine zijn de activiteiten uitgelezen gelegenheden om leden en vrijwilligers vanuit verschillende teams samen te brengen. De activiteiten worden georganiseerd door de activiteitencommissie. De activiteitencommissie van vv Lekvogels zijn verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor de leden en vrijwilligers. Binnen het aanbod is variatie aangebracht zodat in zo veel mogelijk leden bereikt worden. De activiteiten dienen met de beschikbare middelen zo goed mogelijk uitgevoerd te worden. De activiteitencommissie heeft als doel de leden gedurende het hele jaar te voorzien van recreatieve activiteiten. Bij deze activiteiten staat ontmoeting, ontspanning en verenigingszin centraal.

Wedstrijdkleding
Het speeltenue van Lekvogels bestaat uit een wit shirt, witte broek en witte sokken. In principe dient elke speler zelf zorg te dragen voor voetbalschoenen en scheenbeschermers. Het shirt, de broek en witte sokken (eenmalig) wordt door de verenging verstrekt, al dan niet gesponsord. De vereniging streeft ernaar om kleding via sponsoring beschikbaar te stellen. De sponsorcommissie zal hier uitvoering aan geven.

De kleding wordt door de kledingcommissie verstrekt en bij het inleveren van de kleding van teams aan het einde van het seizoen wordt er gecontroleerd op aantallen en beschadigingen.

Mocht er kleding zoekgeraakt of beschadigd zijn tijdens of aan het einde van het seizoen dan is het uitgangspunt dat het team en/of de speler hiervoor verantwoordelijk is. Uiteraard zal de vereniging coulant omgaan met vervanging van kleding dat tijdens een wedstrijd beschadiging heeft opgelopen, voor zover deze schade gevolg is van normaal gebruik. Spullen die vermist zijn worden op de speler verhaald! De leider is hiervoor verantwoordelijk.Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!